Natuurkwaliteit in Natura 2000-gebieden

Natuurgebieden in Nederland spelen een belangrijke rol bij het in standhouden van kwetsbare soorten. Het Europees netwerk van beschermde natuurgebieden (het Natura2000 netwerk) vormt de kern van het Nederlandse Natuurnetwerk. De organisaties van SoortenNL streven naar een goede status voor alle inheemse soorten, zoals is vastgelegd in de Wet Natuurbescherming. Hoe staat het daarmee in onze Natura 2000-gebieden?

Deze webpagina geeft het overzicht voor alle soortgroepen, met uitzondering van vogels. Opgenomen zijn 1267 soorten van de Habitatrichtlijn en/of Rode Lijst-soorten met een (ernstig) bedreigde status. Voor al deze soorten geven we de status en trend, landelijke en in afzonderlijke Natura 2000-gebieden in Nederland. Daarmee wordt duidelijk welke kennis er beschikbaar is en wat de kennishiaten zijn.

De informatie over de status is gebaseerd op gegevens uit de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). De informatie over trends komt voor uit het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM), waarin de soortenorganisaties samenwerken met CBS en de overheid om een betrouwbare monitoring van de natuur in Nederland te verzorgen.

Op deze site kun je kiezen om de overzichten te bekijken vanuit twee ingangen:

                 

Back To Top